HRV - חכמת הלב

ביופידבק של השתנות דופק לאורך הזמן (HRV)

מחקרים רבים שנערכו בשלושים השנים האחרונות מוצאים קשר בין המצב הרגשי לדפוס פעימות הלב. דפוס פעימות לב הרמוני וקוהרנטי, הוא סימן לבריאות ויציבות רגשית.
רגשות חיוביים ודפוס פעימות לב סדיר מסייעים לתפקודים מוחיים גבוהים, ואילו רגשות אשר יוצרים מתח ופעימות לב לא סדירות מעכבים את יכולת האדם למחשבה סדירה וצלולה.

דפוס פעימות קוהרנטי מסייע להתהוות תחושת בטחון ושלווה שגורמים למחשבות פחות שליליות. נמצא שדפוס פעימות קוהרנטי מגדיל את הסינכרוניזציה בין גלים חשמליים מוחיים לבין גלים חשמליים בלב (McCraty&Atkinson,2003). על מנת לשנות פרספקטיבה, יש צורך בסינכרוניזציה של מוח-לב.

המפתח לויסות מתחים נמצא ביכולת שלנו לווסת את התחושות והתפיסות שלנו. ערוץ נפלא להשגת השינוי המיוחל הינו על ידי אימון בביופידבק של השתנות הדופק לאורך הזמן (Heart Rate Variability), אך על מנת להשיג תוצאה טובה שתשמר לאורך זמן חשוב גם לשנות את התפיסה שלנו לגבי מצבי חיים שונים. מקור המתח פעמים רבות הוא בתפיסה שלנו את המצב ובתגובה שלנו לתפיסה זו. זוהי נקודה קריטית להבנה, ובלעדיה לא ניתן יהיה לוסת מתחים ביעילות.

מתחים יכולים להגיע מבפנים: הרגשה מלחיצה, חוסר חשק לעשות דבר מה, הרגשה של הצפה וכן הלאה. מתחים יכולים להגיע מבחוץ: ילדים מתמרדים בגיל ההתבגרות, חברים לעבודה שחוסמים את הדרך לקידום, חוסר ודאות מקצועי וכן הלאה. בכל מקרה, החיים יהיו יותר קלים, אם נעזר בכוחו של הלב לווסת את הרגשות ולמצוא מקצב חדש.

במחקר שנערך על אנשים בגיל העמידה, נמצא כי הסיכוי לחיות ללא מחלות כרוניות בקרב נבדקים בעלי יכולת ויסות גבוהה של מתחים הוא פי חמישים מאשר נבדקים בעלי יכולת ויסות נמוכה (Grossarth-Maticek and Eysenck,1955)